fbpx
0

URZĄDZENIA DRUKUJĄCE SHARP

URZĄDZENIA KOLOROWE

Wydajne urządzenia wielofunkcyjne drukujące w kolorze, do użytku osobistego lub zespołowego w małych biurach 

OFERTA

URZĄDZENIA MONO

Wydajne czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne przeznoczone do użytku osobistego i zespołowego 

OFERTA

URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

Urządzenia wysokonakładowe do produkcji  dokumentów lub korporacyjnego działu reprograficznego

OFERTA
KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO) - Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem - informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest FAXIKO Spółka z o.o. z sedzibą w Olsztynie ul. Kopernika 31, kod pocztowy 10-513, NIP 7391002017, tel. +48 89 5279797 e-mail: kontakt@faxiko.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu: a) zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 pkt c). Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania. Dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych: a) dostępu do swoich danych osobowych, b)sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe, c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania, d) usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane, e) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli: a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych; b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, c) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wskazane wyżej uprawnienia jest Pani/Pan uprawniona(-y) zrealizować w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej. W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, jest Pani/Pan uprawniona(-y)do wniesienia skargi do organu nadzorczego.