Polityka prywatności


INFORMACJA O RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:


1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest FAXIKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kopernika 31, 10-513 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057180, NIP 7391002017


2. Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: RODO(at)FAXIKO.PL we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


3. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Będziemy  gromadzić dane osobowe, gdy skontaktujesz się z nami za  pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, bądź w inny sposób. Dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby rezalizacji Twoich zamówień i  zapytań o dany produkt bądź usługę.


Zbieramy następujące dane osobowe:

Dane kontaktowe: informacje, które pozwolą nam się z tobą skontaktować, np. twoje nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresy powiązane z twoim zapytaniem / zamówieniem.

Zapisy twojej korespondencji z nami: gdy skontaktujesz się z nami pocztą elektroniczną odnotujemy to.

Jak korzystasz z naszej strony internetowej:

Gdy odwiedzisz naszą stronę internetową, serwer zgromadzi kilka ogólnych informacjii. Te ogólne dane są przechowywane w plikach dzienników serwera i należą do nich np.  (1) rodzaje i wersje wykorzystywanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta łączący się z naszą stroną, (3) strona internetowa z której następuje dostęp do naszej strony (4) data i godzina dostępu do strony internetowej, (5) adres protokołu internetowego (adres IP), (6) dostawca internetu systemu łączącego się z naszą stroną, a także (7) inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Nie wyciągamy wniosków na temat użytkownika na podstawie danych ze strony internetowej. Informacje są natomiast potrzebne do następujących celów (1)  (1) optymalizacja treści na naszej stronie internetowe (2) zapewnianie długiej żywotności naszych systemów informatycznychj, oraz (3) dostarczanie organom ścigania informacji potrzebnych do ścigania sprawców w przypadku cyberataku. Dlatego też administrator poddaje zebrane dane anonimowej analizie statystycznej, w celu wzmocnienia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa; a także aby zagwarantować optymalny poziom ochrony danych, które przetwarzamy. 


4. Twoja zgoda

Podstawą prawną do przetwarzania przez nas twoich danych osobowych jest twoja zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać. Za wycofanie zgody nie grożą ci żadne konsekwencje.  Możesz wycofać zgodę kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych - [e-mail:   RODO@FAXIKO.PL]


5. Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

6. Twoje prawa

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Zgodnie z RODO przysługują ci następujące prawa do administrowania twoimi danymi:

Prawo do informacji – oznacza możliwość uzyskania od nas informacji czy przetwarzamy twoje dane.
Prawo dostępu – oznacza możliwość sprawdzenia, jakie twoje dane są przechowywane. Dzięki niemu możesz otrzymać kopię twoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Prawo do sprostowania – oznacza możliwość uzupełnienia lub zmiany niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które znajdują się w naszym posiadaniu.
Prawo do usunięcia danych – oznacza możliwość usunięcia twoich danych z naszych baz danych/systemów, w sytuacji gdy: ich dalsze przetwarzanie nie ma uzasadnienia, wycofujesz swoją zgodę, przechowujemy twoje dane osobowe bezprawnie lub zgodnie ze stosownym przepisami UE powinniśmy usunąć twoje dane. Masz prawo wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – oznacza możliwość ograniczenia lub zawieszenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przenoszalności danych – oznacza możliwość przeniesienia danych do innego dostawcy

Prawo do sprzeciwu – oznacza możliwość zapobiegnięcia przetwarzaniu twoich danych osobowych w określony sposób, lub wycofania zgody. Istnieje konkretny zapis umożliwiający odrębny sprzeciw wobec profilowania danych.


8. Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej [ email:   RODO(at)FAXIKO.PL]